Tvist ved salg >

Har kjøper et krav?

Er du i tvil om du bør akseptere hele eller deler av kjøpers reklamasjonskrav? Se veiledningen nedenfor:

Avtalen danner utgangspunktet

Avtalen du har inngått med kjøper danner utgangspunktet i vurderingen av om det foreligger et avtalebrudd. Båten skal være i samsvar med det som ble avtalt. Et avvik fra avtalen vil regelmessig utgjøre en mangel.

Ved vurderingen av hva som ble avtalt vil det være relevant å se hen til muntlig og skriftlig informasjon gitt av deg til kjøper. Også informasjon gitt til kjøper av andre på dine vegne er relevant.

Når ikke noe særskilt er avtalt gjelder som utgangspunkt at båten skal ha alminnelig god kvalitet. Eventuelle skjulte feil som verken du eller kjøper kjente til på kjøpstidspunktet, er det i utgangspunktet du som selger som har risikoen for.

Båt solgt «som den er»

Brukte båter selges nesten alltid «as is», «som den er», eller med lignende forbehold. Aktuell bakgrunnsrett kan være enten kjøpsloven eller den mer kjøpervennlige forbrukerkjøpsloven. Nevnte lover har noe ulik terskel for når noe anses å utgjøre en kjøpsrettslig mangel.

Hvilken lov som får anvendelse, varierer etter selger og kjøpers «status» knyttet til det konkrete salget. Vi har skrevet en egen artikkel som tar for seg når henholdsvis kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven får anvendelse. Nevnte artikkel, som også tar for seg gjeldende terskler i henholdsvis kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven (terskel for når noe anses å utgjøre en mangel), er tilgjengelig her.

Ved inntakelse av «som den er» klausul fraskriver du som selger deg i utgangspunktet ansvaret for skjulte feil og mangler ved båten. Kjøper vil likevel alltid kunne kreve erstatning for mangler som vedkommende kan henføre til brudd på selgers opplysningsplikt.

I tillegg må du som selger normalt bære ansvaret for «skjulte» feil når disse etter en helhetsvurdering anses vesentlig ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig. Kjøpesummen er et sentralt moment i vurderingen og er nevnt særskilt i lovtekstene. Også andre vilkår samt forholdene omkring kjøpet kan ha betydning, eksempelvis opplysninger gitt av deg som selger. Det forutsettes ikke noe klanderverdig forhold fra din side for at kjøper skal kunne reklamere etter en slik terskel. Misforholdet mellom tingens stand og det kjøperen kunne regne med må imidlertid være klart.

Din opplysningsplikt ved salg av bruktbåt

Som selger har du plikt til å opplyse om alle viktige forhold ved båten som du kjente til, «burde kjenne til» (vilkår i forbrukerkjøpsloven) eller måtte kjenne til (vilkår i kjøpsloven). For eksempel skal du som selger uoppfordret informere om eventuell vannlekkasje/fukt, motorproblemer, skader under vannlinje med mer som du kjenner til.

Opplysningene du gir om båten skal være korrekte. Som selger hefter du ikke bare for egne opplysninger, men også for opplysninger formidlet via båtmegler, takstmann med mer.

Dersom du har unnlatt å opplyse om negative omstendigheter ved båten og/eller har gitt uriktige opplysninger om denne, og dette har hatt betydning for kjøper, vil det regelmessig foreligge mangel.

Vi har skrevet en egen artikkel som tar for seg feilopplysninger og/eller tilbakehold av opplysninger etter kjøpsloven. Denne er tilgjengelig her.

Kjøperens undersøkelsesplikt

De fleste kjøpere besiktiger båten før kjøp, og deltar gjerne også på en prøvetur. Forhold kjøper ble kjent med eller burde gjort seg kjent med under slik besiktigelse/prøvetur, kan normalt ikke gjøres gjeldende som en mangel. Generelt gjelder likevel at selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt.

Typiske feil og mangler som danner grunnlag for krav

Noen eksempler på feil/mangler som kan danne grunnlag for krav er feil eller skader på motor/fremdriftssystem, skader under vannlinje, plastpest og lekkasjer/fukt over vannlinje. Merk at den konkrete avtalen og forholdene omkring nevnte er avgjørende for hvorvidt noe er en mangel. En tilnærmet identisk feil/skade, eksempelvis plastpest, kan derfor utgjøre en mangel i en sak, samtidig som den ikke gjør det i en annen.

Generelle råd til selger

Nedenfor er inntatt noen generelle råd deg som skal selge eller har solgt båt, med særlig henblikk på deg som har mottatt reklamasjon på solgt båt og trenger veiledning for hvordan du bør håndtere saken videre.

Reklamasjonsfrister

Er du i tvil om kjøper har reklamert innen rimelig tid, bør du snarest skriftlig anføre at det er reklamert for sent.

Snu deg rundt

Ikke glem muligheten du har for å fremme kravet du har mottatt videre til vedkommende du kjøpte båten fra og/eller annen avtalepart. Lovgivningen gir både kjøper og selger adgang til å gjøre mangelskrav gjeldende mot tidligere selger eller annen avtalepart.

Ulike krav

Ved salg av båt med mangler er det flere mangelsbeføyelser kjøper kan gjøre gjeldende, herunder tilbakehold av kjøpesum, retting, prisavslag, hevning og/eller erstatning. I noen tilfeller kan du også risikere at kjøper hevder at kjøpeavtalen skal anses ugyldig, dvs som en nullitet.