Tvist ved salg >

Ulike krav

Ved salg av båt med mangler er det flere mangelsbeføyelser kjøper kan gjøre gjeldende, herunder tilbakehold av kjøpesum, retting, prisavslag, heving og/eller erstatning.

Retting

Foreligger en mangel kan kjøper kreve mangelen rettet for din regning. Du har rett til å utbedre mangelen om dette kan skje uten urimelig ulempe for kjøper. Krav om prisavslag, hevning og/eller erstatning kan derfor ofte pareres med hurtig utbedring av mangelen.

Prisavslag

Dersom det foreligger en mangel som du ikke utbedrer kan kjøperen kreve prisavslag tilsvarende kostnadene med å få mangelen rettet.

Heving

Kjøperen kan heve avtalen, dersom mangelen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd.

Generelt kan sies at det skal svært mye til for å heve et kjøp, med mindre man har tatt uttrykkelig forbehold om dette. Heving innebærer at partenes plikter til å oppfylle avtalen bortfaller. Om partene har prestert sine kontraktsytelser skal ytelsene tilbakeføres. Heving kan kombineres med erstatning.

Erstatning

Alene eller i tillegg til de øvrig nevnte krav, kan kjøperen kreve erstattet sitt økonomiske tap eller utlegg som følge av mangelen. Om du har opptrådt uaktsomt kan kjøper også kreve erstattet sitt indirekte økonomiske tap.

Generelle råd til selger

Nedenfor er inntatt noen generelle råd deg som skal selge eller har solgt båt, med særlig henblikk på deg som har mottatt reklamasjon på solgt båt og trenger veiledning for hvordan du bør håndtere saken videre.

Har kjøper et krav?

Er du i tvil om du bør akspetere hele eller deler av kjøpers reklamasjonskrav? Se veiledningen nedenfor:

Reklamasjonsfrister

Er du i tvil om kjøper har reklamert innen rimelig tid, bør du snarest skriftlig anføre at det er reklamert for sent.

Snu deg rundt

Ikke glem muligheten du har for å fremme kravet du har mottatt videre til vedkommende du kjøpte båten fra og/eller annen avtalepart. Lovgivningen gir både kjøper og selger adgang til å gjøre mangelskrav gjeldende mot tidligere selger eller annen avtalepart.