Tvist ved salg >

Reklamasjonsfrister

Er du i tvil om kjøper har reklamert innen rimelig tid, bør du snarest og skriftlig anføre at det er reklamert for sent.

Reklamasjonsfrist etter kjøpsloven

Generelt gjelder at kjøper må reklamere «innen rimelig tid» etter at han har oppdaget eller burde oppdaget et avvik fra hva partene har avtalt. Ved kjøp/salg av bruktbåt mellom privatpersoner, hvor forbrukerkjøpsloven ikke kommer til anvendelse, gjelder etter kjøpsloven en absolutt reklamasjonsfrist på to år, jf. kjøpsloven § 32.

Hva som er «rimelig tid» må vurderes konkret. Ved kjøp/salg av bruktbåt mellom private, vil individuelle forhold som eksempelvis bortreise eller sykdom kunne få betydning for fristen på kjøpers side. Et annet spesielt moment er hva slags sakkunnskap kjøperen har. Mangler kjøperen sakkunnskap, kan han være nødt til å benytte sakkyndig hjelp for å vurdere om det virkelig foreligger en mangel som kan gjøres gjeldende. Sistnevnte tilsier en noe lengre frist.

I praksis vil en reklamasjon innenfor en periode på en til to måneder fra en mangel ble eller burde blitt oppdaget, og særlig innenfor 4 til 6 uker, ofte bli ansett å være fremsatt «innen rimelig tid».

Kontrollerer at kjøpers reklamasjonsplikt er overholdt. Om du er i tvil om kjøper har reklamert rettidig bør du snarest ta et generelt forbehold om at det er reklamert for sent.

Egen reklamasjonsfrist i forbrukerkjøp

I kjøp regulert etter forbrukerkjøpsloven (se egen artikkel om skille mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven her), gjelder egne reklamasjonsfrister. I forbrukerkjøp er gjeldende regel forbrukerlovens § 27 at kjøpers reklamasjonsfrist «aldri [kan] være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen».

Tomåneders fristen starter å løpe på det tidspunktet forbrukeren oppdager mangelen. Det er ikke tilstrekkelig for friststart at forbrukeren burde ha oppdaget mangelen, slik regelen er i kjøpsloven.

Det kan by på bevisproblemer å avgjøre når forbrukeren faktisk oppdaget mangelen. Etter lovgivers syn kan det ikke kreves at kjøperen i enhver detalj skal kjenne til de faktiske forhold som er nødvendig for å avgjøre om det foreligger en kjøpsrettslig mangel. Det som må kreves, er at de faktiske forholdene står såpass klare for kjøperen at han eller hun har oppfordring til å gjøre forholdet gjeldende som en kjøpsrettslig mangel.

Ved tvil om reklamasjonen fra kjøper er fremsatt rettidig, bør du som også nevnt over snarest ta et generelt forbehold om at det er reklamert for sent.

Generelle råd til selger

Nedenfor er inntatt noen generelle råd deg som skal selge eller har solgt båt, med særlig henblikk på deg som har mottatt reklamasjon på solgt båt og trenger veiledning for hvordan du bør håndtere saken videre.

Har kjøper et krav?

Er du i tvil om du bør akspetere hele eller deler av kjøpers reklamasjonskrav? Se veiledningen nedenfor:

Snu deg rundt

Ikke glem muligheten du har for å fremme kravet du har mottatt videre til vedkommende du kjøpte båten fra og/eller annen avtalepart. Lovgivningen gir både kjøper og selger adgang til å gjøre mangelskrav gjeldende mot tidligere selger eller annen avtalepart.

Ulike krav

Ved salg av båt med mangler er det flere mangelsbeføyelser kjøper kan gjøre gjeldende, herunder tilbakehold av kjøpesum, retting, prisavslag, hevning og/eller erstatning. I noen tilfeller kan du også risikere at kjøper hevder at kjøpeavtalen skal anses ugyldig, dvs som en nullitet.