Tvist ved salg >

Snu deg rundt

Ikke glem muligheten du har for å fremme mangelskravet du har mottatt videre til vedkommende du kjøpte båten fra.

Lovgivningen gir både kjøper og selger adgang til å gjøre mangelskrav gjeldende mot tidligere selger eller annen avtalepart. Ved kjøp mellom privatpersoner hvor forbrukerkjøpsloven ikke får anvendelse (se egen artikkel om når henholdsvis kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven får anvendelse her), følger retten til slikt direktekrav av kjøpslovens kapittel 14. I forbrukerkjøp er direktekrav regulert i forbrukerkjøpsloven § 35.

Kjøpsloven § 84 bygger på et rent subrogasjonssynspunkt. Med dette menes at kjøperen trer inn i selgerens krav. Kjøperens krav overfor det tidligere salgsleddet behøver derfor ikke være det samme som hans krav overfor selgeren. Om kjøper velger å rette kravet mot deg som selger, kan du umiddelbart selv reklamere ovenfor tidligere salgsledd, for senere å kunne kreve regress. Om foreldelse av regresskrav gjelder foreldelsesloven § 8.

Krav mot tidligere salgsledd kan reise en rekke kompliserte spørsmål. Om muligheten for direktekrav er til stede må derfor undersøkes konkret. Vurder tidlig å inngå en avtale med kjøper for å få ham til å rette krav direkte mot ditt foregående salgsledd. I første omgang er det viktigste at det reklameres også til tidligere salgsledd så raskt som mulig.

Generelle råd til selger

Nedenfor er inntatt noen generelle råd deg som skal selge eller har solgt båt, med særlig henblikk på deg som har mottatt reklamasjon på solgt båt og trenger veiledning for hvordan du bør håndtere saken videre.

Har kjøper et krav?

Er du i tvil om du bør akspetere hele eller deler av kjøpers reklamasjonskrav? Se veiledningen nedenfor:

Reklamasjonsfrister

Er du i tvil om kjøper har reklamert innen rimelig tid, bør du snarest skriftlig anføre at det er reklamert for sent.

Ulike krav

Ved salg av båt med mangler er det flere mangelsbeføyelser kjøper kan gjøre gjeldende, herunder tilbakehold av kjøpesum, retting, prisavslag, hevning og/eller erstatning. I noen tilfeller kan du også risikere at kjøper hevder at kjøpeavtalen skal anses ugyldig, dvs som en nullitet.