Tvist ved salg >

Generelle råd til selger

Nedenfor er inntatt noen råd deg som skal selge eller har solgt båt, med særlig henblikk på deg som har mottatt reklamasjon på solgt båt.

Kjøpere forventer i alminnelighet at båten oppfyller de kvaliteter som fremkommer av salgsdokumentasjonen. Som selger er du ansvarlig for informasjon som inntas i kjøpekontrakt og/eller fremgår av salgsannonser, eksempelvis annonse på finn.no. Du identifiseres også med opplysninger som formidles via eventuell båtmegler, dersom du benytter slike salgstjenester. Vær derfor nøye med å gjennomgå/kontrollere samtlige salgsopplysninger forut for eventuell videreformidling fra båtmegler. Selg «as is» om du har anledning til det.

Dersom du har mottatt reklamasjon på båten du har levert, har vi følgende råd:

Er reklamasjonen berettiget?

Det må vurderes om kjøper har et berettiget krav. Kravet er berettiget dersom det foreligger en mangel. Dersom du har levert noe med mangel har kjøper regelmessig et krav dersom vedkommende har reklamert rettidig til riktig adressat og kravet ikke er foreldet.

Kontakt advokat

Kontakt en advokat med kompetanse på din type sak. Oftest vil det lønne seg å kontakte advokat så snart du får mistanke om at det vil kunne oppstå en tvist.

Vurder saken

Du bør snarest vurdere om kjøpers reklamasjoner har noe for seg. Advokaten vil kunne gi deg en juridisk vurdering av sannsynlig saksutfall i tilfelle rettssak. Undersøk om du har rettshjelpsdekning.

Dine innsigelser

Om du ikke vil oppfylle kjøpers krav bør du snarest skriftlig meddele kjøper hvorfor. Om kjøper ikke har reklamert innen rimelig tid må dette snarest skriftlig anføres da du ellers kan tape retten til å påberope deg for sen reklamasjon. Før du går inn i diskusjon om det foreligger en mangel, bør du ta et generelt forbehold om at det er reklamert for sent.

Foreldelsesfristen for eventuelle krav løper helt til foreldelsen blir avbrutt ved at du erkjenner kravet, det tas ut forliksklage/stevning, saken bringes inn for klage- og reklamasjonsnemnd eller du mottar ordinært prosessvarsel. Den alminnelige foreldelsesfrist er på 3 år. Vurder om kravet kan være/bli foreldet.

Utbedringsrett

I fall kjøpers reklamasjon kan ha noe for seg gjelder generelt at du som selger/tjenesteyter har rett til selv å utbedre mangelen før kjøper for din regning kan få mangel utbedret av andre. Det er også andre begrensninger i hvilke misligholdsbeføyelser kjøper kan gjøre gjeldende.

Krav mot tidligere salgsledd

Vurder om du kan rette krav mot tidligere salgsledd. I så fall bør du reklamere innen rimelig tid mot tidligere salgsledd.