Tvist ved kjøp >

Har du et krav?

Er du i tvil om du har et berettiget reklamasjonskrav? Veiledningen nedenfor kan hjelpe deg i vurderingen.

Avtalen danner utgangspunktet

Avtalen du har inngått med selger danner utgangspunktet i vurderingen av om det foreligger et avtalebrudd. Båten skal være i samsvar med hva du og selger har avtalt. Et avvik fra avtalen vil regelmessig utgjøre en mangel.

Det som ble avtalt kan ha fremkommet muntlig og/eller skriftlig. Undersøk hva du kan dokumentere skriftlig av det som ble avtalt.

Når ikke noe særskilt er avtalt gjelder som utgangspunkt at båten skal ha alminnelig god kvalitet. Eventuelle skjulte feil som verken du eller selger kjente til på kjøpstidspunktet, er derfor i utgangspunktet selgers risiko.

Båt solgt «som den er»

Brukte båter selges nesten alltid «as is», «som den er», eller med lignende forbehold. Aktuell bakgrunnsrett kan være enten kjøpsloven eller den mer kjøpervennlige forbrukerkjøpsloven. Nevnte lover har noe ulik terskel for når noe anses å utgjøre en kjøpsrettslig mangel.

Hvilken lov som får anvendelse, varierer etter selger og kjøpers «status» knyttet til det konkrete kjøpet. Vi har skrevet en egen artikkel som tar for seg når henholdsvis kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven får anvendelse. Nevnte artikkel, som også tar for seg gjeldende terskler i henholdsvis kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven (terskel for når noe anses å utgjøre en mangel), er tilgjengelig her.

Ved inntakelse av «som den er» klausul fraskriver selgeren seg i utgangspunktet ansvaret for skjulte feil og mangler ved båten. Som kjøper vil du likevel alltid kunne kreve erstatning for mangler som skyldes brudd på selgers opplysningsplikt.

I tillegg må selger normalt bære ansvaret for «skjulte» feil når disse etter en helhetsvurdering anses vesentlig ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig. Kjøpesummen er et sentralt moment i vurderingen og er nevnt særskilt i lovtekstene. Også andre vilkår samt forholdene omkring kjøpet kan ha betydning, eksempelvis selgerens opplysninger. Det forutsettes ikke noe klanderverdig forhold fra selgerens side for at du som kjøper skal kunne reklamere etter en slik terskel. Misforholdet mellom tingens stand og det kjøperen kunne regne med må imidlertid være klart.

Selgerens opplysningsplikt ved salg av bruktbåt

Selger har plikt til å opplyse deg om alle viktige forhold ved båten som han selv kjente til, «burde kjenne til» (vilkår i forbrukerkjøpsloven) eller måtte kjenne til (vilkår i kjøpsloven). For eksempel skal selger uoppfordret informere om eventuell vannlekkasje/fukt, motorproblemer, skader under vannlinje med mer som vedkommende kjenner til.

Opplysningene selger gir om båten skal være korrekte. Selger hefter ikke bare for egne opplysninger, men også for opplysninger formidlet via båtmegler, takstmann med mer.

Dersom selger har unnlatt å opplyse om negative omstendigheter ved båten og/eller har gitt uriktige opplysninger om denne, og dette har hatt betydning for kjøper, vil det regelmessig foreligge en mangel.

Vi har skrevet en egen artikkel som tar for seg feilopplysninger og/eller tilbakehold av opplysninger etter kjøpsloven.

Kjøperens undersøkelsesplikt

De fleste kjøpere besiktiger båten før kjøp, og deltar gjerne også på en prøvetur. Forhold du som kjøper ble kjent med eller burde gjort deg kjent med under slik besiktigelse/prøvetur, kan normalt ikke gjøres gjeldende som en mangel. Generelt gjelder likevel at selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt.

Eksempler på feil/mangler som kan danne grunnlag for krav

Noen eksempler på feil/mangler som kan danne grunnlag for krav er feil eller skader på motor/fremdriftssystem, skader under vannlinje, plastpest og lekkasjer/fukt over vannlinje. Merk at den konkrete avtalen og forholdene omkring nevnte er avgjørende for hvorvidt noe er en mangel. En tilnærmet identisk feil/skade, eksempelvis plastpest, kan derfor utgjøre en mangel i en sak, samtidig som den ikke gjør det i en annen.

Generelle råd ved kjøpstvist

Her har vi tatt inn en oversikt over generelle råd til kjøpere som avdekker mangler etter kjøp av båt og som søker veiledning om hvordan saken best kan håndteres videre.

Reklamasjonsfrister

Det hender kjøpere av båt med mangler først henvender seg til oss etter at de har tapt sitt krav ved over tid å unnlate å fremsette krav mot selger/tjenesteyter.

Reklamer riktig på mangler

Reklamasjonen skal i utgangspunktet rettes til selger/tjenesteyter. Å reklamere betyr å varsle selger/leverandør om at det foreligger en mangel på det som er levert.

Ulike reklamasjonskrav

Ved kjøp av bår med mangler er det flere mangelsbeføyelser du kan gjøre gjeldende, herunder tilbakehold av kjøpesum, retting, prisavslag, heving og/eller erstatning. I noen tilfeller kan det også være grunnlag for å hevde at kjøpeavtalen skal anses ugyldig, dvs som en nullitet.