Tvist ved kjøp >

Reklamasjonsfrister

Innledning

Ved omsetning av bruktbåt mellom privatpersoner er, for uten bestemmelser i kjøpekontrakten, kjøpsloven ofte gjeldende bakgrunnsrett. En kjøper som oppdager feil/mangler etter et båtkjøp kan tape retten til å gjøre mangelskravet gjeldende mot selger, dersom vedkommende ikke reklamerer i tide.

I denne artikkelen skal vi først se nærmere på reklamasjonsregelen i kjøpsloven § 32 som bruktbåtkjøpere typisk må forholde seg til. Vi skal også kort se på gjeldende reklamasjonsfrister dersom kjøpet/salget er gjort etter forbrukerkjøpsloven. Se for øvrig egen artikkel om skille mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven (i hvilke kjøps/salgs-tilfeller den enkelte lov kommer til anvendelse) her.

Reklamasjonsfrister

Absolutt og relativ reklamasjonsfrist

Kjøpsloven § 32 inneholder en absolutt og en relativ reklamasjonsfrist. Som absolutt reklamasjonsfrist gjelder to år etter den dagen kjøperen overtok tingen, dersom ikke selgeren ved garanti eller avtale har påtatt seg ansvar for feil/mangler i lengre tid.

Den relative reklamasjonsfristen pålegger kjøperen å gi selgeren melding om hva slags mangel det gjelder «innen rimelig tid» etter at han «oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen». Gjøres ikke dette taper kjøperen sin rett til å gjøre mangel gjeldende.

Hvor lang tid har kjøper til rådighet for at kravet om reklamasjon «innen rimelig tid» etter kjøpsloven skal anses oppfylt?

Hva som er «rimelig tid» må vurderes konkret. Ved kjøp/salg av bruktbåt mellom private, vil individuelle forhold som eksempelvis bortreise eller sykdom kunne få betydning for fristen på kjøpers side. Et annet spesielt moment er hva slags sakkunnskap kjøperen har. Mangler kjøperen sakkunnskap, kan han være nødt til å benytte sakkyndig hjelp for å vurdere om det virkelig foreligger en mangel som kan gjøres gjeldende. Sistnevnte tilsier en noe lengre frist.

I praksis vil en reklamasjon innenfor en periode på en til to måneder fra en mangel ble eller burde blitt oppdaget, og særlig innenfor 4 til 6 uker, ofte bli ansett å være fremsatt «innen rimelig tid». Rettspraksis viser også tilfeller hvor en lengre periode enn to måneder er akseptert etter en konkret vurdering, men da foreligger ofte tilleggsmomenter i favør forlenget frist, eksempelvis at selger til en viss grad kan klandres.

Dersom du mener at båten har mangel, bør du altså reklamere til selger omgående. Vi har inntatt konkrete tips til hvordan du reklamerer i en egen artikkel her.

Reklamasjonsfrist i forbrukerkjøp

I kjøp regulert etter forbrukerkjøpsloven (se egen artikkel om skillet mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven her), gjelder egne reklamasjonsfrister. I forbrukerkjøp er gjeldende regel at kjøpers reklamasjonsfrist «aldri [kan] være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen», jf. forbrukerkjøpsloven § 27.

To måneders fristen starter å løpe på det tidspunktet forbrukeren oppdager mangelen. Det er ikke tilstrekkelig for friststart at forbrukeren burde ha oppdaget mangelen, slik regelen er i kjøpsloven.

Det kan by på bevisproblemer å avgjøre når forbrukeren faktisk oppdaget mangelen. Etter lovgivers syn kan det ikke kreves at kjøperen i enhver detalj skal kjenne til de faktiske forhold som er nødvendig for å avgjøre om det foreligger en kjøpsrettslig mangel. Det som må kreves, er at de faktiske forholdene står såpass klare for kjøperen at han eller hun har oppfordring til å gjøre forholdet gjeldende som en kjøpsrettslig mangel.

Om du mener at båten har mangel bør du, som nevnt over, reklamere til selger omgående.

Generelle råd ved kjøpstvist

Her har vi tatt inn en oversikt over generelle råd til kjøpere som avdekker mangler etter kjøp av båt og som søker veiledning om hvordan saken best kan håndteres videre.

Har du et krav?

Avtalen du har inngått med selger/tjenesteyter danner utgangspunktet i vurderingen av om det foreligger et avtalebrudd. Båten skal være i tråd med hva partene har avtalt. Et avvik fra avtalen vil regelmessig utgjøre en mangel.

Reklamer riktig på mangler

Reklamasjonen skal i utgangspunktet rettes til selger/tjenesteyter. Å reklamere betyr å varsle selger/leverandør om at det foreligger en mangel på det som er levert.

Ulike reklamasjonskrav

Ved kjøp av bår med mangler er det flere mangelsbeføyelser du kan gjøre gjeldende, herunder tilbakehold av kjøpesum, retting, prisavslag, heving og/eller erstatning. I noen tilfeller kan det også være grunnlag for å hevde at kjøpeavtalen skal anses ugyldig, dvs som en nullitet.