Tvist ved kjøp >

Generelle råd ved kjøpstvist

Nedenfor følger generelle råd til deg som har kjøpt bruktbåt med mangler.

I undermenyen finner du mer inngående informasjon om reklamasjonsfrister, hvordan du reklamerer, vurderingstema for hvorvidt du har et krav, samt hvilke ulike typer krav som kan være aktuelt å fremsette.

Send snarest skriftlig reklamasjon

Send skriftlig reklamasjon til din selger/avtalepart. Å reklamere (klage) vil si å meddele selger at han har solgt deg noe som har vært forsinket og/eller beheftet med mangler, og at du vil fremsette krav i den forbindelse. Vurder også å sende reklamasjon til tidligere selger eller annen avtalepart som har utført arbeid på båten eller levert tilbehør til båten.

Det er viktig at du i ettertid kan sannsynliggjøre at reklamasjonen rettidig og forsvarlig ble sendt til riktig adressat. E-post kan derfor ofte være et godt egnet medium.

Kartlegg og dokumenter mangelen

Ikke alle avvik fra det forventede utgjør en mangel. Se gjennom kontrakten og øvrig salgsmateriell, typisk informasjon i salgsannonser på finn.no eller lignende nettsider. Sentralt står dine forventninger som båtkjøper, basert på båtens alder og generelle tilstand.

Muntlige utsagn fra selger ved eksempelvis visning/prøvekjøring er vanskelige å dokumentere i etterkant. Undersøk om du har e-poster, notat eller sms som kan underbygge forventningen selger eventuelt gav deg muntlig om båten.

Innhent en sakkyndig vurdering og/eller pristilbud på hva det vil koste å utbedre mangelen. Dokumenter  mangelen med bilder eller på annen måte. Send gjerne deretter en ny og mer spesifisert reklamasjon til selger/tjenesteyter. Forsøk å finne en løsning med selger/tjenesteyter basert på den sakkyndige vurderingen/pristilbudet.

Kontakt advokat

Kontakt en dyktig advokat med spesialisering i din type sak. Dette kan med fordel gjøres så snart du får mistanke om at det vil kunne oppstå en tvist. Advokaten vil kunne gi deg en juridisk vurdering av din sak.

Begrens skaden

Du har plikt til å begrense skaden. Ofte har selger/tjenesteyter rett til selv å utbedre mangelen. Gi derfor gjerne selger/tjenesteyter en frist til selv å utbedre mangelen før du engasjerer andre til å utbedre eller utbedrer mangelen selv.

Rettshjelpsdekning

Undersøk om du har rettshjelpsdekning og om selger/tjenesteyter er søkegod. Rettshjelpsdekning er ofte inkludert i båtforsikringen.

For at rettshjelpsdekning skal innfris må du/advokaten din ofte dokumentere at det har oppstått tvist. Forsøk derfor å holde så mye som mulig av korrespondansen med selger skriftlig, slik at du kan legge frem et skriftlig avslag som grunnlag for tvist og behov for rettshjelp.

Dokumenter ditt økonomiske tap

Om mangelen pådrar deg utgifter eller tap, bør du ta vare på kvitteringer og annet som underbygger utgifter og tap mangelen pådrar deg. Du kan få bruk for dette senere ovenfor selger og/eller i rettsapparatet.

Fremsett spesifikt krav

Så snart skaden/mangelen er kartlagt bør du fremsette et spesifikt krav mot selger/tjenesteyter. Sakens økonomiske og menneskelige kostnad og risiko må løpende vurderes opp mot sannsynligheten for at du vil nå frem og størrelsen på ditt krav.

Ta ut forliksklage eller stevning

Om selger/tjenesteyter bestrider ditt krav kan det være nødvendig å ta ut forliksklage eller stevning. Ved dette avbrytes også foreldelse av ditt krav. Dersom selger er eller har vært representert ved advokat og tvistesummen er over NOK 125 000,-, kan din advokat ta ut stevning direkte for tingretten uten å gå veien om forliksrådet.

Har du et krav?

Avtalen du har inngått med selger/tjenesteyter danner utgangspunktet i vurderingen av om det foreligger et avtalebrudd. Båten skal være i tråd med hva partene har avtalt. Et avvik fra avtalen vil regelmessig utgjøre en mangel.

Reklamasjonsfrister

Det hender kjøpere av båt med mangler først henvender seg til oss etter at de har tapt sitt krav ved over tid å unnlate å fremsette krav mot selger/tjenesteyter.

Reklamer riktig på mangler

Reklamasjonen skal i utgangspunktet rettes til selger/tjenesteyter. Å reklamere betyr å varsle selger/leverandør om at det foreligger en mangel på det som er levert.

Ulike reklamasjonskrav

Ved kjøp av bår med mangler er det flere mangelsbeføyelser du kan gjøre gjeldende, herunder tilbakehold av kjøpesum, retting, prisavslag, heving og/eller erstatning. I noen tilfeller kan det også være grunnlag for å hevde at kjøpeavtalen skal anses ugyldig, dvs som en nullitet.