Tvist ved kjøp >

Ulike reklamasjonskrav

Ved kjøp av båt med mangler er det flere mangelsbeføyelser du kan gjøre gjeldende, herunder tilbakehold av kjøpesum, retting, prisavslag, heving og/eller erstatning.

Retting

Foreligger en mangel kan du kreve mangelen rettet for selgers regning. Selger har rett til å utbedre mangelen om dette kan skje uten urimelig ulempe for deg. Husk derfor alltid å avklare om selger ønsker å benytte sin utbedringsrett.

Prisavslag

Dersom selgeren ikke utbedrer mangelen kan du i utgangspunktet kreve prisavslag tilsvarende kostnadene med å få mangelen rettet.

Heving

Du kan heve avtalen, dersom mangelen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd.

Generelt kan sies at det skal mye til for å heve et kjøp, med mindre man har tatt uttrykkelig forbehold om dette. Heving innebærer at partenes plikter til å oppfylle avtalen bortfaller. Om partene har prestert sine kontraktsytelser skal ytelsene tilbakeføres. Heving kan kombineres med erstatning.

Erstatning

Alene eller i tillegg til de øvrig nevnte krav, kan du kreve erstattet ditt økonomiske tap eller utlegg som følge av mangelen.

Generelle råd ved kjøpstvist

Her har vi tatt inn en oversikt over generelle råd til kjøpere som avdekker mangler etter kjøp av båt og som søker veiledning om hvordan saken best kan håndteres videre.

Har du et krav?

Avtalen du har inngått med selger/tjenesteyter danner utgangspunktet i vurderingen av om det foreligger et avtalebrudd. Båten skal være i tråd med hva partene har avtalt. Et avvik fra avtalen vil regelmessig utgjøre en mangel.

Reklamasjonsfrister

Det hender kjøpere av båt med mangler først henvender seg til oss etter at de har tapt sitt krav ved over tid å unnlate å fremsette krav mot selger/tjenesteyter.

Reklamer riktig på mangler

Reklamasjonen skal i utgangspunktet rettes til selger/tjenesteyter. Å reklamere betyr å varsle selger/leverandør om at det foreligger en mangel på det som er levert.