Aktuelt >

Kjøpers undersøkelsesplikt etter levering

I denne artikkelen ser vi nærmere på kjøpers undersøkelsesplikt etter levering av båten.

Kjøpers undersøkelsesplikt etter levering

Kjøpsloven har egne bestemmelser som pålegger kjøperen å undersøke tingen etter levering. I denne artikkelen skal vi kort se nærmere på gjeldende regler.

Det følger av kjøpsloven § 31 (1) at:

«Etter levering skal kjøperen så snart han etter forholdene har rimelig høve til det, undersøke tingen slik god skikk tilsier.»

Hvor raskt undersøkelsen må foretas, avhenger av en konkret vurdering. Lovgiver har i forarbeidene vist til at man ved hentekjøp normalt kan avvente nærmere undersøkelser til man har brakt tingen hjem.

Naturlig tidsperiode avhenger videre av hvor enkel undersøkelsen er å foreta. Ved bruktbåtkjøp vil her båttype (størrelse, grad av avansert utstyr etc.) typisk få betydning. På generelt grunnlag gjelder at jo enklere undersøkelsen er å foreta jo kortere tid til vil forventes/aksepteres frem til utført undersøkelse.

Videre vil kravet til selve undersøkelsen variere med hvor avansert båten og dens utstyr er. Kravet til «god skikk» krever betydelig mindre ved en kurant og enkel båt, enn ved en stor og teknisk avansert båt med tilsvarende mye avansert utstyr. I sistnevnte tilfelle vil kravet om undersøkelse slik «god skikk» tilsier ofte nødvendiggjøre mer omfattende undersøkelse/testing.

Selv om bestemmelsen pålegger kjøperen en plikt til å undersøke, reguleres ikke eventuelle virkninger av at kjøper bryter denne plikten. En kjøper som ikke foretar undersøkelser i henhold til bestemmelsen kan imidlertid tape et eventuelt mangelskrav som følge av for sen reklamasjon. Det følger av kjøpsloven § 32 (se egen artikkel om reklamasjonsregelen i kjøpsloven § 32 her) at kjøperen taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom han ikke reklamerer «innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen».

Selv om ikke kjøpsloven § 31 regulerer virkningen av unnlatt undersøkelse, vil altså manglende undersøkelse (og dermed manglende avdekking av forhold som kjøperen «burde oppdaget» i den forbindelse) kunne få betydning for kjøpers krav som følge av reglene om reklamasjon.

Enhver båtkjøper bør, i lys av ovennevnte, utføre undersøkelser av båten så snart som mulig etter overtakelse, og gjerne også med fagkyndig. På den måten unngår man som kjøper at en reklamasjonsfrist utløper uten at man er klar over mangelen.

Behov for bistand til konkret vurdering?

Du kan få besvart spørsmål ved å trykke på knappen "Spør oss kostnadsfritt". Spørsmålene besvares konfidensielt, hurtig, uforpliktende og vederlagsfritt av kvalifiserte advokater og advokatfullmektiger.

Endringer i forbrukerkjøpsloven

Den 1. januar 2024 trådte flere lovendringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. I denne artikkelen ser vi på utvalgte endringer som er høyaktuell ved kjøp og salg regulert av forbrukerkjøpsloven.

Båtsesongen 2023

Vi har tidligere her på Din Båtadvokat skrevet en rekke artikler med blant annet tips knyttet til kjøp og salg av båt. I denne artikkelen har vi i anledning sesongstart 2023 oppsummert og samlet et utvalg kommentarer og lenker.

Direktekrav mot verksted

I denne artikkelen skal vi se på kjøpers adgang til å rette krav direkte mot verksted som har utført mangelfullt arbeid i tiden før båtkjøpet/salget.

Vinteropplag/utbedring/service – grunnlag for erstatning ved skader

I denne artikkelen ser vi kort på noen regler/erstatningsgrunnlag du som båteier ofte kan gjøre gjeldende, dersom din båt skades under vinteropplag/verkstedsopphold/service.

Kontakt oss

Fyll ut nedenstående skjema med ditt spørsmål. Vi gir en kostnadsfri innledende vurdering av din problemstilling. Alle henvendelser besvares hurtig og uforpliktende av kvalifiserte advokater.

Dersom du har behov for sende vedlegg kan det gjøres til post@sandco.no.