Aktuelt >

Endringer i forbrukerkjøpsloven

Den 1. januar 2024 trådte flere lovendringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. I denne artikkelen ser vi på utvalgte endringer som er høyaktuell ved kjøp og salg regulert av forbrukerkjøpsloven.

Endringer i forbrukerkjøpsloven

Innledning

Endringene som trådte i kraft 1. januar 2024 er gjennomført som ledd i tilpasning av norsk forbrukerkjøpsrett til EU sitt forbrukerkjøpsdirektiv. Nedenfor fremheves et utvalg av de sentrale endringene i forbrukerkjøpsloven.

Om alminnelige «som den er» forbehold

Adgangen til å selge ting med et alminnelig «som den er» eller «as is»  forbehold, er opphevet fra 1. januar 2024.

Forbrukerkjøpsloven er preseptorisk (kan ikke fravikes). Vernet mot alminnelige forbehold kan dermed ikke fravikes ved avtale i forbrukerkjøp/salg inngått fra og med 1. januar 2024. En båt kan dermed ikke lenger kan selges med et alminnelig «som den er» i forbrukerkjøp. Særskilte forbehold er imidlertid tillatt på bestemte vilkår, jf. § 15 andre ledd.

Samtidig vil forbrukerkjøpers rettmessige forventninger, ved for eksempel kjøp av bruktbåt, være begrenset nettopp av at det er en brukt vare som omsettes. Hva kjøperen kan forvente av bruktbåten vil fortsatt stå sentralt i mangelsvurderingen, selv om det ikke lenger er adgang til å avtale et generelt «som den er» forbehold. Departementet ga blant annet følgende påpekning som grunnlag for å oppheve regelen om alminnelige «som den er» forbehold:

«Forslaget innebærer likevel ikke at det er uten betydning ved mangelsvurderingen at en vare selges brukt. Det vil blant annet kunne inngå i den generelle vurderingen av hvilke krav som kan stilles til tingen»

Bevisbyrde – utvidelse av selgers mangelsansvar

Selgers mangelsansvar er utvidet via endring av bevisbyrderegelen i forbrukerkjøpsloven § 18.

I tidligere lovbestemmelse fremgikk at en mangel som viste seg innen seks måneder etter kjøpstidspunktet formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Ved lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2024 er perioden med bevisbyrde utvidet fra seks måneder til to år. Gjeldende lovregel i forbrukerkjøpslov § 18 andre ledd lyder slik:

«Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen to år etter leveringen av tingen, formodes å ha eksistert ved leveringen»

Endringen innebærer en betydelig styrking av forbrukers rettigheter.

Reduksjon i antall retteforsøk (avhjelp)

Tidligere lovregulering

Frem til 31. desember 2023 hadde selgeren på vilkår rett til å foreta to avhjelpsforsøk for samme mangel, samt mulighet for ytterligere rettingsforsøk dersom det forelå særlige grunner som gjorde ytterligere retting rimelig. Selger kunne etter tidligere lovbestemmelse på nærmere vilkår velge retting av en feil/mangel som defensiv utbedringsrett minst to ganger, og slik unngå andre mangelsbeføyelser, for eksempel krav om prisavslag eller heving.

Ny lovregulering

Med virkning fra 1. januar 2024 lyder forbrukerkjøpsloven § 30 fjerde ledd slik:

Viser det seg en mangel etter retting eller omlevering, kan forbrukeren avvise ytterligere avhjelp, med mindre det er rimelig at selgeren får et nytt forsøk, jf. § 32 fjerde ledd.

Lovendringen medfører at antall retteforsøk, som selgeren uten videre på vilkår kan kreve å gjennomføre, reduseres til ett retteforsøk. Dersom selgerer har rettet en feil/mangel kan kjøper også avvise ytterligere retting i et tilfelle hvor det oppstår en annen mangel, «med mindre det er rimelig at selgeren får et nytt forsøk». At begrensningen i henhold til ordlyden er en feil/mangel per ting, for eksempel en feil/mangel på en båt, presiseres også i forarbeidene, hvor blant annet følgende fremgår:

«Regelen gjelder både der det første avhjelpsforsøket var mislykket, og der det var vellykket, men hvor det senere viser seg en ny mangel»

Lovendringen isolert sett medfører at det i praksis blir enklere for forbrukere å kreve andre mangelsbeføyelser, eksempelvis kreve prisavslag eller heving. Det er imidlertid verdt å merke seg at det i lovforarbeidene er presisert at terskelen for ytterligere retting ikke nødvendigvis skal være særlig høy. Fra forarbeidene i Prop.49 LS (2022-2023) fremgår blant annet følgende:

«Departementet legger til grunn at det ikke skal være noen høy terskel for at selgeren får rett til å gjøre et ytterligere forsøk på å avhjelpe mangelen»

Dersom et første avhjelpsforsøk ble gjennomført på en god måte, taler dette i følge forarbeidene «med styrke for at forbrukeren må tåle et nytt avhjelpsforsøk«

Oppsummering – Vær bevisst på aktuell bakgrunnsrett

De siste endringene i forbrukerkjøpsloven styrker forbrukers rettigheter. Både båtselgere og båtkjøpere bør være bevisst på gjeldende bakgrunnsrett.

Vi har tidligere her på dinbåtadvokat skrevet om hvordan salg via båtmegler medfører at salget blir regnet som forbrukerkjøp, selv om både selger og kjøper er privatpersoner. For private bruktbåtselgere utgjør et generelt styrket forbrukervern, deriblant et strengere mangelsansvar for selger i forbrukerkjøp, et ytterligere grunnlag for å aktivt vurdere valg av salgskanal. Det er også viktig å være bevisst på båtmeglers ansvarsfraskrivelser.

Behov for bistand til konkret vurdering?

Du kan få besvart spørsmål ved å trykke på knappen "Spør oss kostnadsfritt". Spørsmålene besvares konfidensielt, hurtig, uforpliktende og vederlagsfritt av kvalifiserte advokater og advokatfullmektiger.

Endringer i forbrukerkjøpsloven

Den 1. januar 2024 trådte flere lovendringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. I denne artikkelen ser vi på utvalgte endringer som er høyaktuell ved kjøp og salg regulert av forbrukerkjøpsloven.

Båtsesongen 2023

Vi har tidligere her på Din Båtadvokat skrevet en rekke artikler med blant annet tips knyttet til kjøp og salg av båt. I denne artikkelen har vi i anledning sesongstart 2023 oppsummert og samlet et utvalg kommentarer og lenker.

Direktekrav mot verksted

I denne artikkelen skal vi se på kjøpers adgang til å rette krav direkte mot verksted som har utført mangelfullt arbeid i tiden før båtkjøpet/salget.

Vinteropplag/utbedring/service – grunnlag for erstatning ved skader

I denne artikkelen ser vi kort på noen regler/erstatningsgrunnlag du som båteier ofte kan gjøre gjeldende, dersom din båt skades under vinteropplag/verkstedsopphold/service.

Kontakt oss

Fyll ut nedenstående skjema med ditt spørsmål. Vi gir en kostnadsfri innledende vurdering av din problemstilling. Alle henvendelser besvares hurtig og uforpliktende av kvalifiserte advokater.

Dersom du har behov for sende vedlegg kan det gjøres til post@sandco.no.