Aktuelt >

CE-merking og Forskrift om produksjon m.m. av fritidsfartøy mv.

Ved omsetning og import av båt er det sentralt å undersøke CE-merking og kravene i Fritidsbåtforskriften

CE-merking og Forskrift om produksjon m.m. av fritidsfartøy mv.

Ved kjøp og salg av fritidsbåt i Norge vil du komme over uttrykk som CE-merking, WIN-nummer og kanskje også henvisninger til Fritidsbåtforskriften.

Norge er som ledd i EØS-avtalen forpliktet til å etterleve og implementere EU-direktiv og forordninger. Sjøfartsdirektoratet har, med hjemmel i produktansvarsloven, gitt forskrift om produksjon og krav til fritidsbåter. Denne forskriften blir ofte referert til som Fritidsbåtforskriften, og ble sist oppdatert 5. april 2017.

Det fremgår av forskriften at alle fritidsbåter med skroglengde på mellom 2,5 og 24 meter skal være CE-merket. Et slikt merke gir deg som kjøper sikkerhet for at båten på tidspunktet for merkingen oppfylte EU-kravene. Krav til CE-merke gjelder for alle fritidsbåter som settes på markedet eller omsettes for første gang i EØS-området etter 16. juni 1998.

Kravene gjelder ikke for båter satt på markedet før 16. juni 1998, selvbygde båter som bygger eier i minst 5 år før den omsettes, konkurransebåter og historiske båter bygget før 1950 samt kopier av slike historiske båter.

Konsekvensen av å omsette båter uten CE-merke kan være alvorlige. Forbrukertvistutvalget behandlet i 2014 en sak der kjøper ikke hadde fått opplyst at CE-merking manglet, og til underbygging av kravet om prisavslag hentet han inn følgende uttalelse fra Sjøfartsdirektoratet der direktoratet ble bedt uttale seg om rettslige konsekvenser for selger og kjøper dersom en båt som skulle vært CE-merket ikke var det:

«Det er ulovlig å selge en ny båt uten CE-merke, når denne skulle vært CE-merket. Den som setter båten på markedet for første gang, kan således straffeforfølges, se fritidsbåtforskriften § 12 jf. § 3(1) bokstav g og § 6(1). Dersom Sjøfartsdirektoratet oppdager at båter er satt på markedet i Norge uten CE-merke, vil Sjøfartsdirektoratet foreta nødvendige tiltak slik at den norske produsenten CE-merker båten. Dersom båten er produsert i en annen EØS-stat, vil tilsynsmyndigheten i denne staten måtte gjøre det samme.

Den som har satt båten på markedet for første gang risikerer også å bli stilt til ansvar dersom det skulle skje en ulykke som følge av at båten ikke er CE-merket. Videre vil kjøper kunne fremme alminnelige kjøpsretteslige krav overfor selgeren, fordi båten har en mangel når den ikke er CE-merket, så som retting, prisavslag, erstatning og eventuelt heving.

Konsekvensene for kjøper knytter seg særlig til problemer med å få båten forsikret og registrert, samt at sivilrettslige sanksjoner som nevnt over også vil gjøre seg gjeldende ifm videresalg.»

Kravene til CE-merking fremgår av forskriftens § 5, 7 og 8, samt vedlegg 19. Fra og med 1. januar 2006 har det også vært krav til CE-merking av motor.

Fritidsbåter med CE-merke skal også ha et identifikasjonsnummer som kalles WIN (Watercraft Identification Number), som skal gi opplysninger om mellom annet produsent, årsmodell, produksjonsmåned og produksjonsår. Du kan lese nærmere om hva som skal fremgå av WIN-nummeret i Vedlegg 1 til Fritidsbåtforskriften.

Vi anbefaler derfor både kjøpere og selgere av fritidsbåter om å ha et bevisst forhold til CE-merking og at dette gjennomgås i forbindelse med handelen.

Behov for bistand til konkret vurdering?

Du kan få besvart spørsmål ved å trykke på knappen "Spør oss kostnadsfritt". Spørsmålene besvares konfidensielt, hurtig, uforpliktende og vederlagsfritt av kvalifiserte advokater og advokatfullmektiger.

Båtsesongen 2022

Vi har tidligere her på Din Båtadvokat skrevet en rekke artikler med blant annet tips knyttet til kjøp og salg av båt. I denne artikkelen har vi i anledning sesongstart 2022 oppsummert og samlet et utvalg kommentarer og lenker.

Direktekrav mot verksted

I denne artikkelen skal vi se på kjøpers adgang til å rette krav direkte mot verksted som har utført mangelfullt arbeid i tiden før båtkjøpet/salget.

Vinteropplag/utbedring/service – grunnlag for erstatning ved skader

I denne artikkelen ser vi kort på noen regler/erstatningsgrunnlag du som båteier ofte kan gjøre gjeldende, dersom din båt skades under vinteropplag/verkstedsopphold/service.

Småbåtregisteret

Vi har tidligere her på Din Båtadvokat skrevet om registrering av fritidsbåter i NOR/NIS/BYGG. I denne artikkelen skal vi kort se nærmere på Småbåtregisteret.

Kontakt oss

Fyll ut nedenstående skjema med ditt spørsmål. Vi gir en kostnadsfri innledende vurdering av din problemstilling. Alle henvendelser besvares hurtig og uforpliktende av kvalifiserte advokater.

Dersom du har behov for sende vedlegg kan det gjøres til post@sandco.no.